Informacja dla położnych

POBIERANIE ROZMAZÓW CYTOLOGICZNYCH PRZEZ POŁOŻNE.

Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia przewiduje dwie równolegle ścieżki uzyskiwania dokumentu potwierdzającego posiadanie umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych na potrzeby programu:
- przystąpienie do egzaminu organizowanego przez COK (bez konieczności odbycia kursu) oraz uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu;
lub
- ukończenie kursu na poziomie wojewódzkim lub przeprowadzonym przez COK (bez konieczności zdawania egzaminu).
Zgodnie z rozporządzeniem położne, które ukończyły kurs dokształcający w latach 2011-2013, zobligowane są do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu centralnego organizowanego przez COK (warunkiem jest zdany egzamin).

Uwaga położne zapisane na szkolenie w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych!

Po konsultacji informujemy, że zaświadczenia zostaną dosłane do położnych z prawem wykonywania zawodu nr: 0400273A, 4200203A,0400630A,0401035A, 0400969A, 0400764A, 4200284A, 39-00376A, 39-00113A, 39-00384A.

 

POŁOŻNE, KTÓRE NIE OTRZYMAŁY ZAŚWIADCZENIA: W przypadku stażu nie przekraczającego 3 miesiące prosimy o dosłanie DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO CO NAJMNIEJ TRZYMIESIĘCZNY STAŻ W ZAWODZIE.

 Czynni realizatorzy profilaktycznych badań cytologicznych są tutaj.

Warunkiem ukończenia kursu jest odbycie przez położną 21 godzin zegarowych zajęć stażowych w poradniach ginekologicznych uczestniczących min. od 2 lat w realizacji Programu NFZ i pobranie minimum 30 badań cytologicznych.

 

Zajęcia stażowe powinny odbywać się w poradniach ginekologicznych uczestniczących minimum od 2 lat w realizacji programu NFZ wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, na terenie danego WOK - u.

 WKRÓTCE OPUBLIKUJEMY LISTĘ PLACÓWEK, KTÓRE PRACUJĄ W PROGRAMIE 2 LATA.

Opiekunem stażu powinna być położna posiadająca tytuł zawodowy magistra położnictwa lub specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego i ginekologicznego lub lekarz ginekolog.. Prowadzący staż są merytorycznymi pracownikami placówki stażowej, w której realizowane są zajęcia stażowe.

 

Położna w trakcie zajęć stażowych powinna pobrać minimum 30 badań cytologicznych.

WOK zobligowany jest do weryfikacji ww. warunku przed wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 

ZAŚWIADCZENIE Z MIEJSCA PRACY O AKTUALNYM ZATRUDNIENIU WRAZ Z INFORMACJĄ O LICZBIE ŚWIADCZENIOBIORCÓW NA DANEJ LIŚCIE AKTYWNEJ (W PRZYPADKU WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI DOŁĄCZYĆ KOPIĘ WPISU DO REJESTRU EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ WYDANEGO PRZEZ OKRĘGOWĄ RADĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH).

Przysłanie dokumentów - do Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego: przysłać na adres: tutaj. Na nazwisko: Tatiana Mielczarek

 

Uwaga położne zapisane na szkolenie w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych!

Informujemy, że szkolenie dla położnych zaplanowaliśmy na 13 września 2014 roku.

Proszę o pilną informację o chęci uczestnictwa w szkoleniu (najpóźniej do 20 sierpnia br.).

Chętne położne proszone są o wypełnienie i przysłanie dokumentów do Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego: przysłać na adres: tutaj. Na nazwisko: Tatiana Mielczarek

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

2. DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY CO NAJMNIEJ TRZYMIESIĘCZNY STAŻ W ZAWODZIE. Warunkiem ukończenia kursu jest odebycie przez położną 21 godzin zegarowych zajęć stażowych w poradniach ginekologicznych uczestniczących min. od 2 lat w realizacji Programu NFZ i pobranie minimum 30 badań cytologicznych.

 

Zajęcia stażowe powinny odbywać się w poradniach ginekologicznych uczestniczących minimum od 2 lat w realizacji programu NFZ wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, na terenie danego WOK - u.

 

Opiekunem stażu powinna być położna posiadająca tytuł zawodowy magistra położnictwa lub specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego i ginekologicznego lub lekarz ginekolog.. Prowadzący staż są merytorycznymi pracownikami placówki stażowej, w której realizowane są zajęcia stażowe.

 

Położna w trakcie zajęć stażowych powinna pobrać minimum 30 badań cytologicznych.

WOK zobligowany jest do weryfikacji ww. warunku przed wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 

3. KSEROKOPIA PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU (W PRZYPADKU ZMIANY NAZWISKA PROSZĘ O KONTAKT!)

4. ZAŚWIADCZENIE Z MIEJSCA PRACY O AKTUALNYM ZATRUDNIENIU WRAZ Z INFORMACJĄ O LICZBIE ŚWIADCZENIOBIORCÓW NA DANEJ LIŚCIE AKTYWNEJ (W PRZYPADKU WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI DOŁĄCZYĆ KOPIĘ WPISU DO REJESTRU EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ WYDANEGO PRZEZ OKRĘGOWĄ RADĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH).

5. ZOBOWIĄZANIE DO POKRYCIA KOSZTÓW W PRZYPADKU NIEUZASADNIONEJ NIEOBECNOŚCI:

Uwaga położne POZ !!!

W roku 2014 zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Prezesa NFZ, który dopuszcza położne poz do pobiernia rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu profilaktyki raka szyjki macicy.

Szczegółowe informacje:

UWAGA!
W SIMPie otwarty został tygodniowy harmonogram zaproszeń.
Prosimy AKTYWOWAĆ I WPROWADZAĆ ADRESY.


Wkrótce WOK rozpocznie wysyłanie zaproszeń. Dla przypomnienia:

Dodatkowe informacje