Działalność w 2014 r.

Spotkanie - Starostwo Powiatowe we Włocławku

Dnia 4 kwietnia 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ulicy Cyganka 28, odbyło się spotkanie edukacyjne dotyczące realizacji Programów profilaktyki onkologicznej u kobiet miasta Włocławek i powiatu włocławskiego. Miasto Włocławek i powiat włocławski charakteryzują niskie wskaźniki objęcia badaniami populacji zamieszkałych tam kobiet w zakresie badań mammograficznych miasto Włocławek 36,87%, powiat włocławski 37,98% i w zakresie badań cytologicznych niepokojąco niski miasto Włocławek 26,36% i powiat włocławski zaledwie 19,33%, stąd też wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w Bydgoszczy w tym miejscu. W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciele realizatorów Programu profilaktycznego raka piersi i raka szyjki macicy z miasta Włocławek i powiatu włocławskiego: MEDYK Fabianki, NZOZ Zdrowie w Kowalu, SP ZOZ Kruszyn, MZOZ Włocławek, SPZPS Włocławek, doktor Emanuel Kalejaiye oraz przedstawiciel Starostwa Powiatowego we Włocławku pan Jan Stocki, odpowiedzialny ze edukację zdrowotną w Starostwie Powiatowym we Włocławsku.
              Głównym celem spotkania było przedstawienie danych epidemiologicznych  dla miasta Włocławek i powiatu włocławskiego, edukacja zdrowotna zarówno kobiet jak i mężczyzn, zachęcanie pań do wykonywania badań mammograficznych i cytologicznych oraz zintensyfikowanie działań promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności kobiet do badań profilaktycznych całego regionu włocławskiego. Spotkanie było też doskonałą okazją do zapoznania się z nowymi możliwościami w ramach programu cytologicznego – nowe zadanie dla położnych poz podyktowane rozporządzeniem  Prezesa NFZ, które dopuszcza położne poz do pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu profilaktyki raka szyjki macicy.

Plan spotkania przedstawiał się następująco:
- wykład „Realizacja populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy i populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi w regionie włocławskim” – dr n.med. Tomasz Mierzwa,
- wykład „Działania Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w Bydgoszczy” w ramach Działań na rzecz wysokiej zgłaszalności na poziomie wojewódzkim w roku 2013-2014 - dr n.med. Tomasz Mierzwa,
- pytania, dyskusja.  
       Po omówieniu tematu wywiązała się dyskusja, pytano o dane epidemiologiczne dla poszczególnych realizatorów programu profilaktycznego raka piersi oraz raka szyjki macicy z miasta Włocławek i powiatu włocławskiego, uczestnicy wykładu analizowali dlaczego niektórzy realizatorzy wykonują bardzo mało badań lub wcale w ramach programów profilaktycznych. Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w Bydgoszczy dr n.med. Tomasz Mierzwa pytał realizatorów programu w czym jest problem, że nie wpisują pobieranej cytologii w program  profilaktyczny, dlaczego nie pracują w programie SIMP, jeżeli mają podpisaną umowę z NFZ. Dyskutowano w jaki sposób, jakimi metodami dotrzeć z informacją do pań, które nie wykonują badań profilaktycznych (mammografia, cytologia), jak zachęcić je do wykonywania badań profilaktycznych. Panie położne pytały o nowe zadanie dla nich tzn. możliwość pobierania cytologii w ramach własnej działalności (indywidualna umowa położnej poz z NFZ), pytały jakie kryteria muszą spełniać aby przystąpić do tego zadania. Realizatorzy programów pytali również o realizację wysyłki imiennych zaproszeń przez WOK w roku 2014.
                 Przybyli na spotkanie realizatorzy obu programów profilaktycznych dla kobiet zobowiązali się zintensyfikować działania promocyjne w całym regionie włocławskim w celu zwiększenia zgłaszalności kobiet do badań profilaktycznych. Przedstawiciele władz miasta i powiatu zobowiązali się informować Wojewódzki Ośrodek  Koordynujący w Bydgoszczy o wszelkich odbywających się imprezach otwartych, plenerowych w mieście i powiecie włocławskim, celem usytuowania stoiska informacyjno-edukacyjnego WOK podczas takich akcji. Wszelkie informacje o profilaktycznych badaniach mammograficznych i cytologicznych będą również umieszczane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Włocławku.
Do wzięcia udziału w spotkaniu zaproszona została przez pana Jana Stocki telewizja kablowa z miasta Włocławek, celem przygotowania materiału na temat badań profilaktycznych kobiet w regionie włocławskim.

Spotkanie z władzami samorządowymi - Starostwo Powiatowe w Lipnie 4 kwietnia 2014

Dnia 4 kwietnia 2014 roku Starosta Lipnowski pan Krzysztof Baranowski zorganizował w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ulicy Sierakowskiego 10B spotkanie dla burmistrzów miast i wójtów gmin regionu lipnowskiego. W spotkaniu udział wzięli następujący przedstawiciele urzędów:  burmistrz Lipna pani Dorota Łańcucka, burmistrz Dobrzynia nad Wisłą pan Ryszard Dobieszewski, burmistrz Skępego pan Andrzej Gatyński, wójt gminy Bobrowniki pan Tadeusz Grzegorzewski, wójt gminy Chrostkowo pani Elżbieta Mazanowska, wójt gminy Kikół pan Józef Predenkiewicz, wójt gminy Lipno pan Jacek Karmiński, wójt gminy Tłuchowo pan Krzysztof Dąbkowski oraz wójt gminy Wielgie pan Tadeusz Wiewiórski.   
    Podczas spotkania doktor Tomasz Mierzwa przedstawił problem niskiej zgłaszalności kobiet do badań profilaktycznych mammograficznych i cytologicznych z regionu lipnowskiego, zaapelował do gości o wspólne zintensyfikowanie działalności różnych sił społecznych na rzecz profilaktyki onkologicznej na terenie miasta Lipno i powiatu lipnowskiego. Dyskutowano również o tym jakie wspólne działania promocyjne podjąć, aby poprawić zgłaszalność kobiet do badań profilaktycznych z terenu lipnowskiego.
     Przedstawiciele miast i gmin jednogłośnie poparli ideę propagowania profilaktyki onkologicznej wśród kobiet regionu lipnowskiego, zobowiązali się współpracować w zakresie przekazywania informacji o badaniach profilaktycznych mieszkankom miasta i wsi.

Spotkanie - Starostwo Powiatowego w Lipnie 4 kwietnia 2014

Dnia 4 kwietnia 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ulicy Sierakowskiego 10B, odbyło się spotkanie edukacyjne dotyczące realizacji Programów profilaktyki onkologicznej u kobiet dwóch powiatów: powiatu lipnowskiego i gościnnie powiatu rypińskiego. Powiaty te charakteryzują niepokojące wskaźniki objęcia badaniami populacji zamieszkałych tam kobiet, stąd też wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w Bydgoszczy w tym miejscu. W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciele realizatorów Programu profilaktycznego raka piersi i raka szyjki macicy z regionu lipnowskiego i rypińskiego (NZOZ Lekarze Rodzinni Lipno, Zakład Patomorfologii DIAGMED, Szpital Lipno, „BRA-MED.” Lipno, NZOZ „MEDICO” z Bobrownik i SPZOZ w Rypinie) przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Rypinie, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Lipnie oraz przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Lipnie.
              Głównym celem spotkania było przedstawienie danych epidemiologicznych  dla powiatów lipnowskiego i rypińskiego, edukacja zdrowotna zarówno kobiet jak i mężczyzn, zachęcanie pań do wykonywania badań mammograficznych i cytologicznych oraz zintensyfikowanie działań promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności kobiet do badań profilaktycznych całego regionu lipnowskiego i  regionu rypińskiego. Spotkanie było też doskonałą okazją do zapoznania się z nowymi możliwościami w ramach programu cytologicznego – nowe zadanie dla położnych poz podyktowane rozporządzeniem  Prezesa NFZ, które dopuszcza położne poz do pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu profilaktyki raka szyjki macicy.

Plan spotkania przedstawiał się następująco:
- wykład „Realizacja populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy i populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi w regionie lipnowskim i rypińskim” – dr n.med. Tomasz Mierzwa,
- wykład „Działania Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w Bydgoszczy” w ramach Działań na rzecz wysokiej zgłaszalności na poziomie wojewódzkim w roku 2013-2014 - dr n.med. Tomasz Mierzwa,
- pytania, dyskusja.  

       Po omówieniu tematu wywiązała się dyskusja, pytano o dane epidemiologiczne dla poszczególnych realizatorów programu profilaktycznego raka szyjki macicy z powiatu lipnowskiego i powiatu rypińskiego, uczestnicy wykładu analizowali dlaczego niektórzy realizatorzy wykonują bardzo mało badań lub wcale w ramach programów profilaktycznych. Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w Bydgoszczy dr n.med. Tomasz Mierzwa pytał realizatorów programu dlaczego nie pobierają badań cytologicznych w ramach programu profilaktycznego, dlaczego nie pracują w programie SIMP, jeżeli mają podpisaną umowę z NFZ.  Dyskutowano w jaki sposób, jakimi metodami dotrzeć z informacją do pań, które nie wykonują badań profilaktycznych (mammografia, cytologia), jak zachęcić je do wykonywania badań profilaktycznych. Panie położne pytały o nowe zadanie dla nich tzn. możliwość pobierania cytologii w ramach własnej działalności (indywidualna umowa położnej poz z NFZ).
               Przybyli na spotkanie realizatorzy obu programów profilaktycznych dla kobiet zobowiązali się zintensyfikować działania promocyjne w całym regionie lipnowskim i rypińskim w celu zwiększenia zgłaszalności kobiet do badań profilaktycznych. Przedstawiciele władz miasta i powiatu zobowiązali się informować Wojewódzki Ośrodek  Koordynujący w Bydgoszczy o wszelkich odbywających się imprezach otwartych, plenerowych w mieście i powiecie lipnowskim, celem usytuowania stoiska informacyjno-edukacyjnego WOK podczas takich akcji.

W ramach działań podejmowanych na rzecz wysokiej zgłaszalności w środowisku szkolnym, wspólnie z Kuratorium Oświaty, zorganizowano konferencję obejmującą jednocześnie zadania profilaktyki pierwotnej w ramach programu „Szkoła promująca profilaktykę onkologiczną”.
W dniu 28 marca 2014r.  zorganizowano konferencję dla nauczycieli w ramach  programu „Szkoła promująca profilaktykę onkologiczną”. Przygotowania                                   do konferencji poprzedzone były wieloma działaniami, tj.:
- spotkaniem z Panią Anną Łukaszewską – Kujawsko-Pomorskim Kuratorem  Oświaty w sprawie  
   nawiązania współpracy w ramach wdrożenia programu „Szkoła promująca profilaktykę onkologiczną”;  
- podpisaniem Porozumienia o wdrożeniu programu w szkołach województwa kujawsko-pomorskiego;
- ustaleniem wspólnej strategii działania i bieżącej współpracy z wytypowanym Przedstawicielem  
   Kuratorium Oświaty - Panią Danutą Brzózka- Ciechanowską.
    Nauczyciele, którzy przybyli na konferencję, otrzymali przy stosiku edukacyjno                      -informacyjnym WOK na powitanie - pakiet konferencyjno-edukacyjny (plan konferencji, program, długopis, notes A4, dwie wersje kodeksu, 3 rodzaje ulotek, Poradnik metodyczny                                 dla nauczycieli w formie papierowej oraz CD).   
Konferencję zainaugurowano uroczystymi wystąpieniami: dr n. med. Tomasza Mierzwy–Koordynatora Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów w województwie kujawsko-pomorskim oraz Pana Andrzeja Siemianowskiego– Kujawsko-Pomorskiego Wicekuratora Oświaty, którzy w nawiązaniu do podpisanego Porozumienia, wyrazili swoją aprobatę dla nowych inicjatyw propagujących profilaktykę onkologiczną w szkołach oraz wskazali na potrzebę wdrożenia  programu w województwie. Następnie dr n. med. Tomasz Mierzwa wygłosił 2 wykłady wprowadzające, które przedstawiały ideę programu oraz tezy Europejskiego kodeksu walki z rakiem. W dalszej części konferencji odbył się cykl wykładów dotyczący wybranych tez Europejskiego kodeksu walki z rakiem tj.: otyłości i diety (Izabela Piechowska, dietetyk – Fundacja Zdrowa Rodzina), palenia tytoniu (dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska – Fundacja Oddech Nadziei), aktywności ruchowej (dr Diana Łożyńska-Podhrebelna – DianaMed Gabinet Pielęgnacji Zdrowia).     
Po wykładach wywiązała się żywa dyskusja. Podziękowano wykładowcom i wszystkim uczestnikom konferencji. Rozdano Certyfikaty lidera szkolnej profilaktyki oraz przekazano kontakt do osób nadzorujących program. Zainteresowane osoby wyposażono również                                    w większe ilości egzemplarzy kodeksów z przeznaczeniem ich dystrybucji w szkołach oraz plakaty.
Ogólnie na konferencję przybyło 139 nauczycieli; ogólnie wydano do dystrybucji                       w szkołach: 927 sztuk kodeksów dla młodzieży, 938 sztuk kodeksów dla dzieci,                          139 sztuk CD-wersji kodeksów oraz 150 sztuk plakatów dotyczących zaprzestania palenia.

W dniu 11.03 2014 Wojewódzki Ośrodek Koordynujący  Centrum Onkologii w Bydgoszczy uczestniczył w obchodach Akademii Zdrowego Życia. Akcja zorganizowana została przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną  w Bydgoszczy.                                                                                        

W ramach akcji:
- usytuowano stoisko informacyjno-edukacyjne: rozdawanie ulotek, materiałów promocyjnych, nauka samobadania piersi;
- badania profilaktyczne w kierunku raka szyjki macicy u Pań w wieku 25-59 lat, raz na 36 miesięcy.
    Podczas akcji udzielano informacji na temat bezpłatnych badań profilaktycznych, zdrowego stylu życia oraz realizatorów  wykonujących badania w województwie kujawsko-pomorskim. Przeprowadzono również naukę samobadania piersi wśród  zainteresowanych Pań i Panów. Pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego przeprowadził quiz wraz z upominkami. W ramach akcji wykonano 22 badania cytologiczne.

Więcej artykułów…

Dodatkowe informacje