Raport ze spotkania samorządowego Urząd Miasta i Gminy Więcbork - 19.06.2015 rok

Dnia 19 czerwca 2015 roku Burmistrz Miasta i Gminy Więcbork pan Waldemar Kuszewski zorganizował w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Więcborku przy ulicy Pocztowej 2 , spotkanie mające na celu zintensyfikowanie działalności różnych sił społecznych z terenu Więcborka na rzecz zwiększenia zgłaszalności kobiet do profilaktycznych badań mammograficznych i cytologicznych. W spotkaniu oprócz przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w Bydgoszczy udział wzięli: Burmistrz Więcborka pan Waldemar Kuszewski, przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku, przedstawiciel NZOZ PROVITA w Więcborku, przedstawiciel Szpitala Powiatowego w Więcborku pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Więcborku.

          Podczas spotkania doktor Tomasz Mierzwa przedstawił problem niskiej zgłaszalności kobiet do badań profilaktycznych mammograficznych i cytologicznych z miasta i gminy Więcbork, zaapelował do gości o wspólne zintensyfikowanie działalności różnych sił społecznych na rzecz profilaktyki onkologicznej na terenie Więcborka. Dyskutowano również o tym jakie wspólne działania promocyjne podjąć, aby poprawić zgłaszalność kobiet do badań profilaktycznych z Więcborka, jak i całego powiatu sępoleńskiego. Pan Tomasz Siekierka przedstawiciel MGOPS w Więcborku opowiedział jak wygląda kontakt pracowników MGOPS z podopiecznymi ośrodka mając 600 rodzin pod opieką. Obiecał pomoc w propagowaniu profilaktyki onkologicznej wśród swoich podopiecznych. Pracownicy MGOPS będą rozmawiać ze swoimi podopiecznymi w codziennych kontaktach na tematy badań profilaktycznych oraz będą wręczać ulotki informacyjno-edukacyjne. Przedstawiciel Szpitala Powiatowego położna pani Dorota Nowak opowiedziała jak wygląda w jej placówce realizacja programu profilaktycznego raka szyjki macicy – informacje są przekazywanie bezpośrednio pacjentce, na etapie zwykłej rejestracji panie informowane są o możliwości skorzystania z profilaktycznej cytologii, w Szpitalu rozwieszone są plakaty informacyjne oraz wyłożone ulotki i broszurki informacyjne.

Następnie głos zabrał dyrektor NZOZ PROWITA z Więcborka pan Tomasz Mesjasz, który przedstawił działalność swojego ośrodka. Zobowiązał się zatrudnić położną POZ, która miałaby wykonywać profilaktyczną cytologię w oparciu o nowy program przygotowany przez NFZ dla położnych POZ żeby skrócić czas oczekiwania pacjentek na wykonanie cytologii profilaktycznej. Podkreślił też fakt sprawdzania na etapie zwykłej rejestracji danych pań i informowanie ich o możliwości skorzystania z profilaktycznej cytologii. Doktor Tomasz Mierzwa przypomniał realizatorom o generacji zaproszeń na badania profilaktyczne w systemie SIMP w roku 2015.

Burmistrz Więcborka obiecał współpracę z zakładami pracy z terenu Więcborka, celem przeprowadzenia wykładów edukacyjnych dla pracowników, zobowiązał się również do współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich z gminy Więcbork-panie miałyby rozpowszechniać informacje o badaniach po terenie gminy Więcbork.

               Zebrani na spotkaniu goście podpowiedzieli zgodnie, że dobrą formą propagowania profilaktyki onkologicznej na terenie Więcborka byłaby organizacja wykładów edukacyjnych dla młodzieży ze szkół, zaangażowanie, sołtysów wsi do rozpowszechniania profilaktyki onkologicznej oraz wykorzystanie wszelkich imprez plenerowych do usytuowania cytomammobusu bądź stoiska informacyjno-edukacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego.

Podczas spotkania ustalono główne zadania zespołu tj.:

1. Nasilenie działań promocyjnych:

- informacje o badaniach na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Więcbork oraz innych portalach internetowych;

- informacje o badaniach profilaktycznych w Radio Weekend;

- zamieszczenie informacji o profilaktycznych badaniach cytologicznych i mammograficznych w gazecie lokalnej „Wiadomości Krajeńskie”;

- informacje przekazywane przez księży w parafiach;

- ulotki, plakaty.

2. Nasilenie edukacji szkolnej wśród młodzieży lokalnych szkół.

3. Zintensyfikowanie działań pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku w propagowanie informacji o badaniach wśród swoich podopiecznych.

4. Zaangażowanie kobiet z Koła Gospodyń Wiejskich oraz sołtysów z Miasta i Gminy Więcbork w przekazywanie informacji o badaniach profilaktycznych, informacji o ewentualnym postoju cytomammobusu wśród mieszkanek wsi i możliwość wykonania badań profilaktycznych;

5. Usytuowanie stoiska informacyjno-edukacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego z Bydgoszczy podczas imprezy „Bieg maratończyka” w dniu 15 sierpnia 2015 roku;

6. Ustalono postój cytomammobusu Centrum Onkologii z Bydgoszczy w dniach 24-25 września 2015 roku przy Ośrodku Zdrowia w Więcborku.

             Przedstawiciele miasta i gminy jednogłośnie poparli ideę propagowania profilaktyki onkologicznej wśród kobiet regionu Więcborka, zobowiązali się współpracować w zakresie przekazywania informacji o badaniach profilaktycznych mieszkankom gminy i wsi, zobowiązali się informować Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w Bydgoszczy o wszelkich odbywających się imprezach otwartych, plenerowych w Więcborku i okolicach, celem usytuowania stoiska informacyjno-edukacyjnego WOK podczas takich akcji

             W ramach propagowania badań profilaktycznych przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego zostawili plakaty, kalendarzyki menstruacyjne oraz ulotki informacyjno-edukacyjne celem dalszego ich rozdystrybuowania.

Dodatkowe informacje