Raport ze spotkania samorządowego w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza - 19.06.2015 rok

Dnia 19 czerwca 2015 roku Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza pan Leszek Klesiński zorganizował w Urzędzie Miasta i Gminy przy ulicy Plac 1 Maja 20, spotkanie mające na celu zintensyfikowanie działalności różnych sił społecznych z terenu Mroczy na rzecz zwiększenia zgłaszalności kobiet do profilaktycznych badań mammograficznych i cytologicznych. W spotkaniu oprócz przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w Bydgoszczy udział wzięli: przedstawiciel Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy, przedstawiciel Warsztatów Terapii Zajęciowej, przedstawiciel NZOZ AVICENNA z Mroczy, NZOZ AMICUS, przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich z Mroczy oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

          Podczas spotkania doktor Tomasz Mierzwa przedstawił problem niskiej zgłaszalności kobiet do badań profilaktycznych mammograficznych i cytologicznych z miasta i gminy Mrocza, zaapelował do gości o wspólne zintensyfikowanie działalności różnych sił społecznych na rzecz profilaktyki onkologicznej na terenie Mrocza. Dyskutowano również o tym jakie wspólne działania promocyjne podjąć, aby poprawić zgłaszalność kobiet do badań profilaktycznych z Mroczy, jak i całego powiatu nakielskiego. Kierownik MGOPS w Mroczy pani Renata Bolka opowiedziała jak wygląda kontakt pracowników MGOPS z podopiecznymi ośrodka, w czym tkwi problem braku chętnych do badań. Wynika to z braku publicznej i prywatnej komunikacji, którą podopieczni mogliby dotrzeć do cytomammobusu bądź do stacjonarnej placówki. Również aspekt ekonomiczny odgrywa ważną rolę w dotarciu na badanie z odległych miejscowości. W zawiązku z tym kierownik MGOPS w Mroczy obiecała, że jej pracownicy będą rozmawiać ze swoimi podopiecznymi w codziennych kontaktach na tematy badań profilaktycznych oraz będą wręczać ulotki informacyjno-edukacyjne.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich obiecały zorganizować wykład edukacyjny dla swoich członków oraz pozostałych mieszkańców.

             Doktor Mierzwa przypomniał przedstawicielowi NZOZ AVICENNA z Mroczy o wprowadzaniu profilaktycznych badań cytologicznych do SIMP, gdyż placówka ta od kilku lat nie wykonuje badań w programie.

Doktor przedstawił też zasady nowego programu dla położnych POZ.

               Zebrani na spotkaniu goście podpowiedzieli zgodnie, że dobrą formą propagowania profilaktyki onkologicznej na terenie Mroczy byłaby organizacja wykładów edukacyjnych dla młodzieży ze szkół, zaangażowanie pań z Koła Gospodyń Wiejskich, sołtysów wsi do rozpowszechniania profilaktyki onkologicznej oraz wykorzystanie wszelkich imprez plenerowych do usytuowania cytomammobusu bądź stoiska informacyjno-edukacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego.

Podczas spotkania ustalono główne zadania zespołu tj.:

1. Organizacja grup wyjazdowych osób na badania mammograficzne i cytologiczne do Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

2. Nasilenie działań promocyjnych:

- informacje o badaniach na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Mrocza, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy;

- informacje o badaniach profilaktycznych w Radio Nakło;

- informacje przekazywane przez księży w parafiach;

- ulotki, plakaty.

3. Nasilenie edukacji szkolnej wśród młodzieży lokalnych szkół.

4. Zintensyfikowanie działań pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy w propagowanie informacji o badaniach wśród swoich podopiecznych.

5. Zaangażowanie kobiet z Koła Gospodyń Wiejskich oraz sołtysów z Miasta i Gminy Mrocza w przekazywanie informacji o badaniach profilaktycznych, informacji o ewentualnym postoju cytomammobusu wśród mieszkanek wsi i możliwość wykonania badań profilaktycznych;

6. Usytuowanie stoiska informacyjno-edukacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego z Bydgoszczy podczas imprezy „Dni Mroczy” w dniach 15-16 sierpnia 2015 roku;

7. Ustalono postój cytomammobusu Centrum Onkologii z Bydgoszczy na dzień 22 września 2015 roku przy Domu Kultury w Mroczy. Tego samego dnia wraz z postojem cytomammobusu w Domu Kultury miałyby odbywać się wykłady edukacyjne dla mieszkańców Mroczy i mieszkańców okolicznych miejscowości.

             Przedstawiciele miasta i gminy jednogłośnie poparli ideę propagowania profilaktyki onkologicznej wśród kobiet regionu Mroczy, zobowiązali się współpracować w zakresie przekazywania informacji o badaniach profilaktycznych mieszkankom gminy i wsi, zobowiązali się informować Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w Bydgoszczy o wszelkich odbywających się imprezach otwartych, plenerowych w Mroczy i okolicach, celem usytuowania stoiska informacyjno-edukacyjnego WOK podczas takich akcji

             W ramach propagowania badań profilaktycznych przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego zostawili plakaty, kalendarzyki menstruacyjne oraz ulotki informacyjno-edukacyjne celem dalszego ich rozdystrybuowania.

Dodatkowe informacje