Poświadczenie dla osób ubezpieczonych za granicą.

 

Pobyt stały – zamieszkiwanie - osoby uprawnionej na terytorium RP
W przypadku, gdy osoba ubezpieczona w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA przenosi swoje miejsce zamieszkania na terytorium RP , zobowiązana jest przedłożyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Oddziale Wojewódzkim NFZ odpowiedni formularz, który uzależniony jest od tytułu do ubezpieczenia, tj.

  • Formularz E106/S1 dla osób ubezpieczonych, mieszkających na terytorium RP
  • Formularz E109/S1 dla członków rodziny mieszkających na terytorium RP, których główny ubezpieczony mieszka poza terytorium RP;
  • Formularz E121/S1 dla emeryta lub rencisty oraz członków jego rodziny mieszkających na terytorium RP;
  • Formularz E120/S1 dla osób ubiegających się o emeryturę lub rentę mieszkających na terytorium RP;
  • Formularz E123 / DA1 dla osób ubezpieczonych, mieszkających na terytorium RP, które mają prawo wyłącznie do rzeczowych świadczeń zdrowotnych związanych z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;

Podstawą do udzielenia świadczeń rzeczowych przez świadczeniodawcę stanowi poświadczenie wydane przez Oddział Wojewódzki NFZ do ww. formularzy.

W oparciu o wydane przez Oddział Wojewódzki NFZ zaświadczenie, przysługuje pełen zakres świadczeń, które są analogiczne do świadczeń udzielanych osobom ubezpieczony w NFZ, za wyłączeniem poświadczenia wydanego do formularza E123 / DA1 . W przypadku poświadczeń do formularza E123 / DA1 prawo do świadczeń ogranicza się wyłącznie do świadczeń, które związane są z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową i które wskazane są na danym dokumencie.

za: https://www.ekuz.nfz.gov.pl/informacje-dla-swiadczeniodawcow/dokumenty-uprawniajace

Weryfikacja uprawnień do profilaktyki w SIMP informuje o braku ubezpieczenia, natomiast podczas dodawania badania brak jest informacji i bez przeszkód można wprowadzić ankietę.

 

 

Ważna informacja dla mammobusów.

 

UWAGA!
Informujemy, że pobyty mammobusów zostaną powiązane z rozliczeniami badań.

Zmiany te będą obowiązywać od początku 2014 r. Szczegółowe informacje i instrukcja w załączeniu.

Pobierz plik: Instrukcja_NowySlMamm_etap3_20131220 SWD.pdf

Realizatorzy programów profilaktycznych (2)

arwaWojewódzki Ośrodek Koordynujący populacyjne programy wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy przypomina, ze zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 98/2012/DSOZ z dnia 21 grudnia 2012 r. w przypadku nieprawidłowego wyniku wykonanego w warunkach stacjonarnych realizator zobowiązany jest do powiadomienia pacjentki o konieczności wykonania dalszej diagnostyki. W przypadku nieodebrania wyniku w ciągu 3 miesięcy należy wezwać pacjentkę po odbiór. Natomiast w przypadku nieprawidłowego wyniku badania oraz braku możliwości kontaktu lub braku odpowiedzi pacjentki na wezwanie, realizator etapu podstawowego wysyła kopię dokumentacji pacjentki do lekarza POZ, z prośbą o dołączenie do karty choroby i bezpośrednią interwencję w miejscu zamieszkania.

Dodatkowe informacje