Wstępne zapisy na szkolenie dla położnych

W związku z licznymi pytaniami położnych o możliwość odbycia kursu z zakresu pobierania cytologii w ramach Programu prosimy wszystkie chętne panie o wpisanie się na listę.

W momencie uzyskania informacji przez WOK o możliwości odbycia takiego kursu, wszystkie zapisane osoby zostaną o tym indywidualnie poinformowane na podany w arkuszu adres mailowy.

KLIKNIJ TUTAJ, JEŻELI CHCESZ ZGŁOSIĆ CHĘĆ UCZESTNICTWA W SZKOLENIU.

Ważna informacja o wynikach cytologicznych.

Cytologia  ocena rozmazu

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2014 r. w aplikacji SIMP ocena techniczna rozmazu uwzględniać będzie jedynie podział na: odpowiedni do oceny / nie nadaje się do oceny cytologicznej.

Jednocześnie informujemy, że na stronie Centrali NFZ w zakładce Komunikaty NFZ oraz Komunikaty XML dostępny będzie Komunikat o wynikach badań cytologicznych obowiązujący od 1 kwietnia 2014 r., w celu dostosowania protokołu komunikacji pomiędzy (SIMP) a dowolnym systemem informatycznym świadczeniodawcy.

Informacja dla położnych

POBIERANIE ROZMAZÓW CYTOLOGICZNYCH PRZEZ POŁOŻNE.

Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia przewiduje dwie równolegle ścieżki uzyskiwania dokumentu potwierdzającego posiadanie umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych na potrzeby programu:
- przystąpienie do egzaminu organizowanego przez COK (bez konieczności odbycia kursu) oraz uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu;
lub
- ukończenie kursu na poziomie wojewódzkim lub przeprowadzonym przez COK (bez konieczności zdawania egzaminu).
Zgodnie z rozporządzeniem położne, które ukończyły kurs dokształcający w latach 2011-2013, zobligowane są do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu centralnego organizowanego przez COK (warunkiem jest zdany egzamin).

Poświadczenie dla osób ubezpieczonych za granicą.

 

Pobyt stały – zamieszkiwanie - osoby uprawnionej na terytorium RP
W przypadku, gdy osoba ubezpieczona w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA przenosi swoje miejsce zamieszkania na terytorium RP , zobowiązana jest przedłożyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Oddziale Wojewódzkim NFZ odpowiedni formularz, który uzależniony jest od tytułu do ubezpieczenia, tj.

  • Formularz E106/S1 dla osób ubezpieczonych, mieszkających na terytorium RP
  • Formularz E109/S1 dla członków rodziny mieszkających na terytorium RP, których główny ubezpieczony mieszka poza terytorium RP;
  • Formularz E121/S1 dla emeryta lub rencisty oraz członków jego rodziny mieszkających na terytorium RP;
  • Formularz E120/S1 dla osób ubiegających się o emeryturę lub rentę mieszkających na terytorium RP;
  • Formularz E123 / DA1 dla osób ubezpieczonych, mieszkających na terytorium RP, które mają prawo wyłącznie do rzeczowych świadczeń zdrowotnych związanych z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;

Podstawą do udzielenia świadczeń rzeczowych przez świadczeniodawcę stanowi poświadczenie wydane przez Oddział Wojewódzki NFZ do ww. formularzy.

W oparciu o wydane przez Oddział Wojewódzki NFZ zaświadczenie, przysługuje pełen zakres świadczeń, które są analogiczne do świadczeń udzielanych osobom ubezpieczony w NFZ, za wyłączeniem poświadczenia wydanego do formularza E123 / DA1 . W przypadku poświadczeń do formularza E123 / DA1 prawo do świadczeń ogranicza się wyłącznie do świadczeń, które związane są z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową i które wskazane są na danym dokumencie.

za: https://www.ekuz.nfz.gov.pl/informacje-dla-swiadczeniodawcow/dokumenty-uprawniajace

Weryfikacja uprawnień do profilaktyki w SIMP informuje o braku ubezpieczenia, natomiast podczas dodawania badania brak jest informacji i bez przeszkód można wprowadzić ankietę.

 

 

Realizatorzy programów profilaktycznych (3)

arwaWojewódzki Ośrodek Koordynujący populacyjne programy wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy przypomina, ze zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 98/2012/DSOZ z dnia 21 grudnia 2012 r. w przypadku nieprawidłowego wyniku wykonanego w warunkach stacjonarnych realizator zobowiązany jest do powiadomienia pacjentki o konieczności wykonania dalszej diagnostyki. W przypadku nieodebrania wyniku w ciągu 3 miesięcy należy wezwać pacjentkę po odbiór. Natomiast w przypadku nieprawidłowego wyniku badania oraz braku możliwości kontaktu lub braku odpowiedzi pacjentki na wezwanie, realizator etapu podstawowego wysyła kopię dokumentacji pacjentki do lekarza POZ, z prośbą o dołączenie do karty choroby i bezpośrednią interwencję w miejscu zamieszkania.

Więcej artykułów…

  1. Certyfikaty dla położnych !!!

Dodatkowe informacje