Intensywny Kurs Doskonalący dla Cytomorfologów Medycznych

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniach 12-23 października 2015 r. w Zakładzie Patomorfologii PUM
w Szczecinie, odbędzie się „Intensywny Kurs Doskonalący dla Cytomorfologów Medycznych zakresie
skryningu raka szyjki macicy". 

Więcej informacji tutaj.

Dla realizatorów mammografii i cytologii - Wysyłka zaproszeń

Proszę wprowadzać harmonogram zaproszeń, wkrótce rozpoczynamy WYSYŁKĘ ZAPROSZEŃ.

 

Materiały edukacyjne

Informujemy, że istnieje możliwość pobrania ulotek, plakatów, kalendarzyków menstruacyjnych w Bydgoszczy i Włocławku.

Chętnych prosimy o kontakt.

Szkolenie dla położnych 2015 COK

Szanowni Państwo,

Centralny Ośrodek Koordynujący prowadzi nabór położnych chętnych do uczestnictwa w egzaminie centralnym uprawniającym położne do pobierania rozmazów cytologicznych w skryningu raka szyjki macicy.

Przystąpienie do egzaminu centralnego dotyczy Pań położnych, które:

•        uczestniczyły w latach 2011 – 2013 w kursie dokształcającym dla położnych w zakresie umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych w skryningu raka szyjki macicy,

•        bez odbycia kursu dokształcającego przystąpią do egzaminu (Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych; Dz.U. 2013, poz. 1505).

 

Czytaj więcej: Szkolenie dla położnych 2015 COK

Szkolenie dla położnych 2015

W świetle postanowień Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. 2013, poz. 1505)

oraz Zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia:

Nr 79/2014/DSOZ z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Nr 84/2014/DSOZ z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne

Nr 3/2015/DSOZ z dnia 7 stycznia 2015 roku zm. zarz. zm. zarz. w sprawie określenia warunków zawierania umów na udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

pobieranie materiału do przesiewowego badania cytologicznego jest realizowane w ramach:

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie położnictwa i ginekologii, jako porada z katalogu specjalistycznych świadczeń odrębnych,

podstawowej opieki specjalistycznej przez położną POZ.

 

W związku z przygotowaniami do ogranizacji szkolenia dokształcającego dla położnych w zakresie umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu profilaktyki raka szyjki macicy informujemy, że trwają wstępne zapisy chętnych.

Uczestnikiem kursu dokształcającego w „zakresie pobierania rozmazów cytologicznych w skryningu raka szyjki macicy”może być położna POZ lub AOS, która po raz pierwszy zgłasza swoje uczestnictwo w szkoleniu.

 

ZASADY SZKOLENIA:

 • Koszty po stronie organizatora kursu zabezpieczona WOK: tj. wynagrodzenia wykładowców, materiały szkoleniowe, koszty wynajęcia sali wykładowej, koszty obsługi technicznej, wyżywienie uczestników i wykładowców.
 • Koszty po stronie uczestnika kursu tj. dojazd, nocleg.
 • W przypadku zakwalifikowania osoby chętnej do uczestnictwa w kursie istnieje konieczność podpisania zobowiązania do pokrycia kosztów organizacji szkolenia w przypadku nieuzasadnionej nieobecności osoby zgłaszającej chęć uczestnictwa (koszt organizacji szkolenia rozumiany jako koszt poniesiony przez organizatora kursu w przeliczeniu na 1 os.).
 • Istnieje możliwość anulowania zgłoszenia bez ponoszenia kosztów szkolenia na maximum 7 dni przed planowanym terminem szkolenia - wyłącznie drogą pisemną (fax lub e-mail). O zachowaniu terminu decyduje data wpływu informacji do organizatora szkolenia.
 • Pisemna, nieuzasadniona rezygnacja w terminie równym/ krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 100% jego ceny (koszt organizacji szkolenia rozumiany jako koszt poniesiony przez organizatora szkoleniu w przeliczeniu na 1 osobę).
 • Odstępując od udziału w szkoleniu uczestnik ma prawo wskazać na swoje miejsce osobę spełniającą warunki udziału w szkoleniu, pod warunkiem zachowania terminu o którym mowa powyżej.

   

 • Zgłoszenia kandydatów do uczestnictwa w ww. kursie przyjmowane są wyłącznie na opracowanym przez COK Formularzu zgłoszeniowym do uczestnictwa w kursie dokształcającym dla położnych w zakresie umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb Programu.

   

 

WOK zobowiązany jest do weryfikacji list położnych zgłoszonych do uczestnictwa w kursie zgodnie z obowiązującymi postanowieniami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. 2013, poz. 1505)

W momencie weryfikacji list położnych należy dokonać wyłączenia z ww. list położnych, które uczestniczyły już w szkoleniach w latach 2007-2014.   W szkoleniach uczestniczyć mogą osoby, które do tej pory nie korzystały ze szkoleń organizowanych w ramach Populacyjnego programu.

 • Zgodnie z obowiązującym programem kursu warunkiem jego ukończenia jest odbycie przez położną 21 godzin (zegarowych) zajęć stażowych w poradniach ginekologicznych uczestniczących min. od 2 lat w realizacji Programu NFZ i pobranie minimum 30 badań cytologicznych. WOK zobligowany jest do weryfikacji ww. warunku przed wydaniem stosownego Zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 

Wymagane dokumenty do uczestnictwa w szkoleniu ZAŁĄCZNIKI ZOSTANĄ UMIESZCZONE W MOMENCIE OGŁOSZENIA TERMINU SZKOLENIA:

 

·       Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w kursie dokształcającym
w zakresie umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb Programu profilaktyki raka szyjki macicy dla położnych POZ / AOS,

   Podpisane OŚWIADCZENIE uczestnika kursu dokształcającego zobowiązania do pokrycia kosztów organizacji szkolenia w przypadku nieuzasadnionej nieobecności (podpisuje osoba zakwalifikowania ostatecznie do uczestnictwa w szkoleniu).

·       dokument potwierdzający co najmniej trzy miesięczny staż w zawodzie,

·       kserokopia prawa wykonywania zawodu  (proszę zwrócić uwagę na to by aktualne nazwisko było zgodne z nazwiskiem na ww. dokumencie, ewentualnie dołączyć kopię aktu małżeństwa informujące o zmianie nazwiska),

     Zaświadczenie  z miejsca pracy o aktualnym zatrudnieniu wraz z informacją o liczbie świadczeniobiorców na danej liście aktywnej; w przypadku prowadzenia własnej działalności należy dołączyć kopię wpisu do rejestru ewidencji działalności leczniczej wydanego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych, właściwą dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej przez położną.

 

·       w przypadku zakwalifikowania osoby chętnej do uczestnictwa w KURSIE istnieje konieczność podpisania zobowiązania do pokrycia kosztów organizacji szkolenia w przypadku nieuzasadnionej nieobecności osoby zgłaszającej chęć uczestnictwa (koszt organizacji szkolenia rozumiany jako koszt poniesiony przez organizatora KURSU w przeliczeniu na 1 os.).

 

 

Uczestnikiem kursu dokształcającego w „zakresie pobierania rozmazów cytologicznych w skryningu raka szyjki macicy”może być położna POZ lub AOS, która po raz pierwszy zgłasza swoje uczestnictwo w szkoleniu.

 

 

 

 Zajęcia stażowe

Zajęcia stażowe powinny odbywać się w poradniach ginekologicznych uczestniczących minimum od 2 lat w realizacji programu NFZ wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, na terenie danego WOK - u.

Opiekunem stażu powinna być położna posiadająca tytuł zawodowy magistra położnictwa lub specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego i ginekologicznego lub lekarz ginekolog. Prowadzący staż są merytorycznymi pracownikami placówki stażowej, w której realizowane są zajęcia stażowe.

Położna w trakcie zajęć stażowych powinna pobrać minimum 30 rozmazów cytologicznych.

 

Prosimy wszystkie chętne panie o wpisanie się na listę.

W momencie uzyskania informacji przez WOK o możliwości odbycia takiego kursu, wszystkie zapisane osoby zostaną o tym indywidualnie poinformowane na podany w arkuszu adres mailowy.

KLIKNIJ TUTAJ, JEŻELI CHCESZ ZGŁOSIĆ CHĘĆ UCZESTNICTWA W SZKOLENIU.

LICZBA UCZESTNIKÓW OGRANICZONA - PIERWSZEŃSTWO WG KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ.

PRAWDOPODOBNY TERMIN SZKOLENIA: 19 LUB 12 WRZEŚNIA.

 

 

Dodatkowe informacje